A A A+ A++
logo BIP
Zdjęcia

RODO w Powiatowym Zarządzie Dróg w Jarosławiu

 

Klauzula informacyjna dla Klientów Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu dotycząca ochrony danych osobowych.

 
Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, telefon kontaktowy: 166216449,
email: pzdjaroslaw@poczta.onet.pl
2. W imieniu Administratora sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem siedziby Administratora, jak również pod numerem telefonu 166216449 wew.22 oraz adresem poczty elektronicznej: iodpzdjaroslaw@onet.eu
3. Państwa dane są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit a, b Rozporządzenia 2016/679, w celu realizacji zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu określonych przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 21 marca1985r o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.), a także innymi ustawami kompetencyjnymi.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. administracji samorządowej, wymiaru sprawiedliwości, firmy realizującej dla Powiatowego Zazrądu Dróg w Jarosławiu usług pocztowych itp.) lub zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych umowy powierzenia danych do przetwarzania.
5. Dane osobowe przetwarzane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
1. dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
2. żądania ich sprostowania,
3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z Rozporządzeniem przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe, ich podanie jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. Dane mogą być podawane również dobrowolnie za zgodą osoby, której dotyczą. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez komórki merytoryczne Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.