A A A+ A++
logo BIP
Zdjęcia

Deklaracja dostępności

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:
Skany dokumentów na których wymagane są pieczęcie i podpisy.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Robert Dąbrowski, e-mail: pzdjaroslaw@poczta.onet.pl, telefon: 16 621 64 49 Za pomocą powyższych danych kontaktowych można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 14-01-2008

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 01-07-2019

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
tel.: 16 621 64 49
tel.: 16 621 48 03
fax: 16 621 64 41
e-mail: pzdjaroslaw@poczta.onet.pl
e-mail: zdjaroslaw@poczta.onet.pl

Ułatwienia na stronie dla osób z niepełnosprawnościami

Strona posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • focus wokół elementów nawigacyjnych,
  • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
  • staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami.

Dostępność architektoniczna

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Nie ma tłumacza języka migowego z powodu nieproporcjonalnego obciążenia związanego ze zbyt wysokimi kosztami w stosunku do zapotrzebowania.