A A A+ A++
logo BIP
Zdjęcia

Informacje podstawowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarosławskiego.
Powiatowy Zarząd Dróg posiada w swojej administracji 422 km dróg, w tym 399,9 km o nawierzchniach utwardzonych, 28 mostów odległości 446,3 m, 1 wiadukt o długości 40 m w mieście Jarosławiu oraz 475 przepustów na terenie 9 gmin i 12 na terenie m. Jarosławia i Radymna.

Do zadań Powiatowego Zarządu Dróg w szczególności należy:

 1. Opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej w współdziałaniu z zainteresowanymi gminami.
 2. Opracowanie projektów planów finansowych budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych.
 3. Pełnienie funkcji inwestora w zakresie dróg i ulic powiatowych.
 4. Utrzymanie nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
 5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.
 6. Koordynacja robót w pasie drogowym.
 7. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.
 8. Podejmowanie rozstrzygnięć technicznych.
 9. Sporządzanie analiz i informacji z realizacji zadań drogownictwa powiatowego.
 10. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych.
 11. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych.
 12. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających.
 13. Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczania objazdów, gdy występuje zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
 14. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.
 15. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.
 16. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska, mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.
 17. Sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi.
 18. Prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg.

 

Schemat organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu

Schemat organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu