A A A+ A++
logo BIP
Zdjęcia

Aktualności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja RODO

 

Od 25 maja 2018 roku stosowane jest unijne Rozporządzenie o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

 

W tekście poniżej znajduje się szczegółowa klauzula informacyjna mówiąca o tym, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą.

 

W związku z RODO nie trzeba kontaktować się z Powiatowym Zarządem Dróg  ani składać dodatkowych oświadczeń. Wystarczy zapoznać się z poniższą klauzulą.

 

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ww. Rozporządzenia uprzejmie informujemy, iż w zakresie przetwarzania danych osobowych aktualne są poniższe zasady:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu  z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 17, ; dane kontaktowe: numer telefonu 016 621-64-49 w godzinach pracy PZD, adres e-mail: pzdjaroslaw@poczta.onet.pl

 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, Panią Milena Obłoza  pod adresem mailowym: iodpzdjaroslaw@onet.eu, tel. 16 62164-49 wew. 22.

 

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu  przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) w przypadku kiedy dana osoba wypełniła wniosek (złożyła podanie) w celu podjęcia przez PZD działań zmierzających do jego realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;

b) w przypadku realizacji zawartej z PZD umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;

c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PZD w związku z prowadzeniem działalności jako samorządowej jednostki organizacyjnej Powiatu Jarosławskiego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);

d) dochodzenia należności (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań);

 e) wewnętrznych celów administracyjnych PZD, w tym celach statystycznych, raportowania wewnętrznego oraz w ramach Starostwa Powiatowego w Jarosławiu (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań);

 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:

 

a) Starostwo Powiatowe w Jarosławiu ;

b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu PZD na podstawie zawartej z PZD umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

c) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych - kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym rzeczowym wykazie akt w Powiatowym Zarządzie Dróg w Jarosławiu  stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr5/211Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu z dnia 14.11.2011 roku w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji kancelaryjnej w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu .

 

6. W związku z przetwarzaniem przez PZD danych osobowych przysługuje zainteresowanym osobom:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych;

b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

c) prawo do usunięcia swoich danych osobowych danych,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

e) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych danych.

 

 7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, osobie przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PZD danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, osobie zainteresowanej przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z PZD, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z PZD.

 

10. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.